Marine Gazetteer Search results

Your search for 'X' returned 80 records

     X, Rocher (Rock)
     X, Rock (Rock)
     Xa1 (ICES Areas)
     Xa2 (ICES Areas)
     Xagua Bank (Bank)
     Xai Xai (Inhabited Place)
     Xarraca (Natura 2000 Site of Community Importance (SCI, EU Habitats Directive))
     Xarshit (River)
     Xashupsa (River)
     Xauen Bank (Bank)
     Xauen Bank Drift CM1 (Drift)
     Xauen Bank Drift CM2 (Drift)
     Xauen Bank Drift CM3 (Drift)
     Xauen Bank Drift S1 (Drift)
     Xb (ICES Areas)
     Xcacel (Marine Protected Area (MPA))
     Xemshin (River)
     Xerota (River)
     Xerson (Town)
     Xhosa Seamount (Seamount(s))
     Xi Jiao (Reef)
     Xiamen (Inhabited Place)
     Xian’e Jiao (Atoll)
     Xianbin Ansha (Shoal)
     Xianbin Jiao (Shoal)
     Xianfa Ansha (Historical undersea feature)
     Xianggang (Autonomous Region)
     Xiangkeng (Mangrove)
     Xiangsi Dao (Island)
     Xianhou Tan (Reef)
     Xianzhuo (Reef)
     Xiaoge Hill (Hill(s))
     Xiaoman Hill (Hill(s))
     Xiaosanmen Xia (Channel)
     Xiaoshanghai Tan (Beach)
     Xiaosuifen He (River)
     Xiaowei Ansha (Historical undersea feature)
     Xiaowu Xia (Channel)
     Xiaoxianggang Dao (Island)
     Xiaoxitian Jiao (Reef)
     Xiaoyao Ansha (Historical undersea feature)
     Xiaozheng Seamount (Seamount(s))
     Xibei Jiao (Reef)
     Xidu Tan (Bank)
     XIIa1 (ICES Areas)
     XIIa2 (ICES Areas)
     XIIa3 (ICES Areas)
     XIIa4 (ICES Areas)
     XIIb (ICES Areas)
     XIIc (ICES Areas)
     Ximen Ansha (Reef)
     Ximena, Isla (Island)
     Xingfu Wan (Bay)
     Xingu River (River)
     Xinjiang (TDWG - level 4) Synonym standardized to Xinjiang
     Xinjiang (TDWG - level 3)
     Xinyi Ansha (Atoll)
     Xinyi Jiao (Atoll)
     Xiongmao Dao (Island)
     Xiongnan Jiao (Reef)
     Xipsta (River)
     Xi'sha Drift (Drift)
     Xisha Islands (Archipelago)
     Xishi Jiao (Reef)
     XIVa (ICES Areas)
     XIVb1 (ICES Areas)
     XIVb2 (ICES Areas)
     Xiwang Wan (Bay)
     Xiwei Tan (Reef)
     Xobi (River)
     Xobza (River)
     Xopa (Village)
     Xopa (River)
     Xora River Mouth (Estuary)
     Xorly' (Village)
     Xosta (Town)
     Xosta (River)
     Xufu Guyot (Guyot)
     Xunjiang Ansha (Historical undersea feature)
     XYPoint Region C (IOS region)